Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti Prodavaca

 

Poštovani, 

Hvala Vam što želite da se odazovete našem pozivu pod nazivom Proširite svoj biznis uz Ananas, a koji poziv je dostupan na https://prodaja.ananas.rs/. U tom slučaju, kako bismo registrovali Vašu prodavnicu, potrebno je da popunite formular pod nazivom Postani prodavac koji je dostupan na istoj adresi (u daljem tekstu: „Prodavac“).  

Molimo Vas da imate u vidu da prilikom popunjavanja navedenog formulara društvo ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, sa sedištem na adresi: Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija, bez obzira što se mogu registrovati i postati Prodavci samo pravna lica i/ili preduzetnici, prikuplja i obrađuje određene lične podatke zakonskog zastupnika odnosno kontakt osobe kod Prodavca.  

Svrha zbog koje se prikupljaju lični podaci zakonskog zastupnika odnosno kontakt osobe kod Prodavca jeste registracija prodavnice Prodavca na online platformi Ananas odnosno ostvarivanje email i telefonske komunikacije, a sve u skladu sa ugovorom o posredovanju koji je zaključen između Prodavca i nas. 

 

Lične podatke zakonskog zastupnika odnosno kontakt osobe kod Prodavca koje prikupljamo i obrađujemo u tom slučaju i za navedenu svrhu jesu sledeći: ime i prezime, pol, naziv pozicije, email adresa i kontakt telefon. 

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo prodavnicu Prodavca i samim tim, postupimo u skladu sa zaključenim ugovorom o posredovanju. Dakle, pravni osnov za obradu navedenih ličnih podataka jeste izvršenje ugovora o posredovanju zaključenog između Prodavca i nas. 

 

Lične podatke zakonskog zastupnika odnosno kontakt osobe kod Prodavca čuvaćemo u našoj bazi dve godine od poslednje aktivnosti Prodavca na našoj online platformi, nakon čega ćemo ih obrisati. 

Naravno, u svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate sledeće1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: prodaja@ananas.rs 

 

 

S poštovanjem, 

Vaš ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd-Novi Beograd